Quercus coccifera

Quercus coccifera (Quercus; Fagaceae)

Català

Quercus coccifera, el coscoll o el garric, és un arbust de la màquia del Mediterrani occidental. A Eivissa és molt més comú que a Mallorca. A Formentera, en canvi, falta, igual que a Menorca, encara no hi ha cap explicació concluint per a això. A vegades duu gal·les del cinípid Plagiotrochus quercusilicis.

Castellano

Quercus coccifera, la coscoja, es un arbusto de las màquias del Mediterráneo occidental. En Ibiza es mucho más común que en Mallorca. En Formentera, en cambio, falta, igual que en Menorca, para lo que todavía no hay ninguna explicación concluyente. A veces lleva la agallas del cinípido Plagiotrochus quercusilicis.

Plagiotrochus quercusilicis

Deutsch

Quercus coccifera, die Kermes-Eiche, ist ein Strauch der westmediterranen Macchia. Auf Ibiza ist sie viel verbreiteter als auf Mallorca. Auf Formentera fehlt sie dagegen, ebenso wie auf Menorca, wofür es bislang keine schlüssige Erklärung gibt. Manchmal trägt sie Gallen der Gallwespe Plagiotrochus quercusilicis.

English

Quercus coccifera, the kermes oak, is a shrub of the Western Mediterranean macchia. On Ibiza it is much more common than on Majorca. On Formentera, however, it is absent, just like on Minorca, so far there is no coherent explanation for that. Sometimes it bears galls of the gall wasp Plagiotrochus quercusilicis.

Nom / Nombre / Name

Quercus coccifera L.