Mauranthemum

Mauranthemum ebusitanum (Asteraceae)

(Sinònims / Sinónimos / Synonyme / Synonyms: Mauranthemum paludosum ssp. ebusitanum, Leucanthemum paludosum ssp. ebusitanum)

Català

Aquesta espècie és endèmica de pocs indrets d’Eivissa, inclosa sa Talaia.

Castellano

Esta especie es endémica de pocos sitios de Ibiza, incluida sa Talaia.

 

Deutsch

Diese Art ist ein Endemit weniger Orte auf Ibiza, einschließlich sa Talaia.

English

This species is endemic of few places on Ibiza, including sa Talaia.

Noms / Nombres / Namen / Names

Leucanthemum paludosum ssp. ebusitanum Vogt = Mauranthemum ebusitanum

Mauranthemum ebusitanum N. Torres & Rosselló

Mauranthemum paludosum ssp. ebusitanum Vogt & Oberpr. = Mauranthemum ebusitanum