Allium

Allium (Alliaceae)

Allium roseum

Català

Hi ha unes quantes espècies silvestres d’aquest gènere, l’all.

La més freqüent a Eivissa i Formentera és Allium roseum (la subespècie Allium roseum ssp. roseum), l’all de bruixa o all de moro. Té una distribució mediterrània. A la primavera floreix i inunda alguns indrets en un color rosat.

Allium ampeloprasum, l’all de serp, és la forma silvestre del porro. És una planta mediterrània que floreix al juny i al juliol. Es troba a Eivissa i Formentera.

Allium grosii és un endemisme d’Eivissa.

De cultivades n’hi ha sobretot Allium sativum (l’all), Allium cepa (la ceba) i Allium ampeloprasum var. porrum (el porro). Hi ha una varietat local que es diu ceba eivissenca.

L’espècie Allium triquetrum falta a les Pitiüses però n’ha a les Gimnèsies.

Allium roseum

Castellano

Hay unas cuantas especies silvestres de este género, el ajo.

La más frecuente en Ibiza y Formentera es Allium roseum (la subespecie Allium roseum ssp. roseum), el ajo rosado o ajo de culebra. Tiene una distribución mediterránea. En primavera florece e inunda algunos lugares en un color rosado.

Allium ampeloprasum, el ajo-puerro o puerro silvestre, es la forma silvestre del puerro. Es una planta mediterránea que florece en junio y julio. Se encuentra en Ibiza y Formentera.

Allium grosii es un endemismo de Ibiza.

Cultivadas hay sobre todo Allium sativum (el ajo), Allium cepa (la cebolla) y Allium ampeloprasum var. porrum (el puerro). Hay una variedad local de cebolla que se llama “ceba eivissenca”.

La especie Allium triquetrum falta en las Pitiusas pero la hay en las Gimnesias.

Allium roseum, sec / seco / trocken / dry
Allium sativum, Can Moreno

Deutsch

Es gibt einige wilde Arten von dieser Gattung, dem Lauch.

Die häufigste auf Ibiza und Formentera ist Allium roseum (die Unterart Allium roseum ssp. roseum), der Rosen-Lauch. Er hat eine mediterrane Verbreitung. Im Frühling blüht er und taucht einige Gebiete in rosa Farbe.

Allium ampeloprasum, der Ackerlauch, ist die Wildform des Lauchs. Es ist eine mediterrane Pflanze, die im Juni und im Juli blüht. Sie ist auf Ibiza und Formentera zu finden.

Allium grosii ist ein Endemit von Ibiza.

Angebaut gibt es vor allem Allium sativum (den Knoblauch), Allium cepa (die Zwiebel) und Allium ampeloprasum var. porrum (den Lauch). Es gibt eine lokale Zwiebelsorte namens “ceba eivissenca”.

Die Art Allium triquetrum fehlt auf den Pityusen, aber es gibt sie auf den Gymnesien.

Allium commutatum

English

There are quite a few wild species of this genus, the garlic.

The most frequent one on Ibiza and Formentera is Allium roseum (the subspecies Allium roseum ssp. roseum), the rosy garlic. It has a Mediterranean distribution. In spring it flowers and floods some places in a pink colour.

Allium ampeloprasum, the wild leek, is the wild form of the leek. It is a Mediterranean plant, which flowers in June and July. It can be found on Ibiza and Formentera.

Allium grosii is endemic of Ibiza.

There are grown mainly Allium sativum (the garlic), Allium cepa (the onion) and Allium ampeloprasum var. porrum (the leek). There is a local onion variety called “ceba eivissenca”.

The species Allium triquetrum is absent on the Pityuses yet present on the Gymnesians.

Allium commutatum, dent / diente / Zehe / clove
Allium ampeloprasum
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum
Allium cepa: ceba eivissenca, Ca na Berri
Allium porrum, Can Marines

Noms / Nombres / Namen / Names

Allium ampeloprasum L.

Allium ampeloprasum var. porrum J.Gay

Allium cepa L.

Allium commutatum Guss.

Allium grosii Font Quer

Allium neapolitanum Cysillo

Allium porrum L. = Allium ampeloprasum var. porrum

Allium roseum L.

Allium sativum L.

Allium triquetrum L.

Allium grosii

Enlace externo

El uso del ajo silvestre